Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne „ZEK – RADYMNO” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną na postawie przepisów ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104).
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Radymno.
§ 3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§ 5
 1. Stowarzyszenie może być członkiem zrzeszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
§ 6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
  Rozdział II Cele i sposoby działania  
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. propagowanie idei wychowania przez pracę,
 2. popularyzacja wiedzy, kultury i tradycji żeglarskiej i wodniackiej w tym szkutnictwa,
 3. prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej integrującej członków Stowarzyszenia w oparciu o zalew ZEK Radymno,
 4. organizowanie wszelkiej działalności kulturalnej mającej na celu kształtowanie obyczajowości żeglarskiej, na terenie zalewu i Ośrodka ZEK otwartej na społeczność samorządową gminy Radymno,
 5. szerzenie wiedzy i kultury ekologicznej, dbałość o środowisko ekologiczne terenu cypla oraz zalewu ZEK Radymno,
 6. dbałość o użytkowany sprzęt,
 7. gromadzenie funduszy służących do prowadzenia działalności statutowej,
 8. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie statutowym,
 9. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie rejsów, spływów, regat i innych imprez o charakterze żeglarskim szczególnie na terenie ośrodka ZEK,
 2. organizowanie obozów szkoleniowych i stażowych, szczególnie na terenie ośrodka ZEK,
 3. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego na terenie ośrodka ZEK,
 4. prowadzenie wypożyczalni literatury oraz innych nośników informacji zawierających wiedzę fachową lub inną,
 5. organizowanie i współudział w imprezach kulturalnych i oświatowych o charakterze żeglarskim,
 6. pracę przy remontach i konserwacji użytkowanego sprzętu pływającego,
 7. pracę przy remontach i konserwacji innego sprzętu i obiektów będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 8. utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
 9. budowa sprzętu turystycznego na potrzeby Stowarzyszenia.
§ 9
Dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.  
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki  
§ 10
 1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§ 12
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Zasady szczegółowo reguluje Uchwała Sponsoringowa.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 13
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach, imprezach, koncertach, rejsach i innych formach działalności organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia,
  4. korzystania ze sprzętu, urządzeń, świadczeń Stowarzyszenia,
  5. posiadania legitymacji i noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
  7. korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania etyki i etykiety żeglarskiej,
  4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
  5. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 14
 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt. 2-6.
 3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek.
§ 15
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, oraz zasad etyki i etykiety żeglarskiej,
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
 
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
  § 16
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Szczegóły dotyczące formy i przebiegu wyborów do władz Stowarzyszenia określa Regulamin wyborczy Władz Stowarzyszenia.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków . Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.
§ 18
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.  
Walne Zebranie Członków
  § 19
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – liczby członków określona w § 17 ust. 3,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – zwykła większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 20
 1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku a sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący zebrania wybrany przez Walne Zebranie Członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 19 ust. 3.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
 1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. uchwalenie uchwały sponsoringowej,
 6. wybór i odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 9. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 12. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Składu Koleżeńskiego,
 13. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 14. nadawanie godności członka honorowego, w tym pakietu Sponsora generalnego,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 17. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
 
Zarząd
§ 22  
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. Zarząd może powoływać do kierowania ośrodkiem – Bosmana.
 3. Zasady działania Przewodniczącego i Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż co miesiąc w sezonie nawigacyjnym a poza sezonem w miesiącach od Października do Kwietnia spotkania zarządu mogą odbywać się co trzy miesiące.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
 6. W przypadku powstawania wakatu w składzie zarządu w trakcie kadencji, uzupełnia się go następnym w kolejności kandydatem zgłoszonym do Zarządu w trakcie wyborów, który uzyskał wymaganą ilość głosów, lub przeprowadza wybory uzupełniające w trakcie rocznego zebrania sprawozdawczego.
§ 23
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.
§ 24
 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu w – tym Przewodniczący.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego lub innego, upoważnionego członka Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym uchwały sponsoringowej,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, w tym o nadanie pakietu Sponsora generalnego,
 12. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 13. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
 
Komisja Rewizyjna
  § 26  
 1.  Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. rozpatrywanie spraw sądu koleżeńskiego jako Skład Koleżeński,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w trybie ustalonym w Statucie,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia lub w stosunku do każdego członka tych władz oddzielnie,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 28
 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
§ 29
W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.  
Skład Koleżeński
  § 30  
 1. Skład Koleżeński zbiera się spośród członków Komisji Rewizyjnej w trzy osobowym zespole, każdorazowo na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
§ 31
 1. Skład Koleżeński orzeka pod przewodnictwem przewodniczącego.
 2. Postępowanie przed składem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 3. Podstawę wydania orzeczenia stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Składem Koleżeńskim.
 4. Rozstrzygnięcia Składu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.
§ 32
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w sprawach koleżeńskich należy:
 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym zebraniu Członków jeśli w okresie sprawozdawczym były powoływane zespoły Sądu Koleżeńskiego.
§ 33
Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 34
Skład Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. zawieszenie w prawach członka na okres od trzech miesięcy do pięciu lat,
 4. wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 35
Szczegółowy tryb i zasady działania Składu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.  
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 36
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 37
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje i subwencje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. korzyści z ofiarności publicznej,
  6. wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 1 tygodnia od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodną z obowiązującymi przepisami.
 5. Statut Stowarzyszenia zabrania:
  1. Udzielania pożyczek zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskim”,
  2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. Zakupy towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności członków określonych § 19 ust 4.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone na porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne z chwilą jej podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 
Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 39
 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach – (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 2. Statut Stowarzyszenia uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 6 listopada 2004r.
 3. Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
Scroll to Top