Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne „ZEK – RADYMNO” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną na postawie przepisów Ustawy – prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu zwanego dalej „Statutem”

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą miasto Radymno.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem zrzeszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

propagowanie idei wychowania przez pracę,
popularyzacja wiedzy, kultury i tradycji żeglarskiej i wodniackiej w tym szkutnictwa,
prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej integrującej członków Stowarzyszenia w szczególności w oparciu o zalew ZEK Radymno,
organizowanie wszelkiej działalności kulturalnejmającej na celu kształtowanie obyczajowości żeglarskiej, w szczególności na terenie zalewu i terenie będącym we władaniu Stowarzyszenia otwartej na społeczność samorządową, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Radymno,
szerzenie wiedzy i kultury ekologicznej, dbałość o środowisko naturalne terenu cypla oraz zalewu ZEK Radymno,
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży a także osób dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez sport,
aktywizacja osób w każdym wieku w tym emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku poprzez uprawianie sportów wodnych oraz turystyki.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

orgaizowanie imprez turystycznych i sportowych, rejsów, spływów, regat i innych imprez o charakterze żeglarskim w szczególności na terenie zalewu ZEK,
organizowanie obozów szkoleniowych i stażowych, w szczególności na terenie będącym we władaniu Stowarzyszenia,
prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego na terenie będącym we władaniu Stowarzyszenia,
prowadzenie wypożyczalni literatury oraz innych nośników informacji zawierających wiedzę fachową lub inną propagującą żeglarstwo, turystykę oraz sporty wodne,
organizowanie i współudział w imprezach kulturalnych i oświatowych o charakterze żeglarskim,
pracę przy remontach i konserwacji użytkowanego sprzętu pływającego oraz dbałość o użytkowany sprzęt,
pracę przy remontach i konserwacji innego sprzętu niż wymieniony w pkt. 6 i obiektów będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
budowa sprzętu turystycznego i pływającego na potrzeby Stowarzyszenia,
gromadzenie funduszy służących do prowadzenia działalności statutowej,
udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie statutowym,
inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

§ 9

Realizując cele określone w § 7 Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§10

Realizując cele określone w §7 Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego,

§ 11

Dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej w realizację celów klubu i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację popartą przez dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia, zatwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach, imprezach, koncertach, rejsach i innych formach działalności organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia,
korzystania ze sprzętu, urządzeń, świadczeń Stowarzyszenia,
posiadania legitymacji i noszenia odznaki organizacyjnej,
zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
przestrzegania Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia,
przestrzegania etyki i etykiety żeglarskiej,
dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek

§ 16

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt. 2-5.
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek Uchwały Zarządu po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, oraz zasad etyki i etykiety żeglarskiej,
wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1, 2, 4 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 orzeka Zarząd po zapoznaniu się z orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5 Zarząd po zapoznaniu się z orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego kieruje wniosek do Walnego Zebrania Członków o pozbawienie członkostwa honorowego. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały złożone pisemnie Zarządowi.

3. Osoby, którym odmówiono prawa członkostwa uchwałą Zarządu mają prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu a jest ono rozpatrywane na najbliższym terminie Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna

§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór członków tych organów następuje spośród nieograniczonej liczby pełnoletnich kandydatów będących członkami Stowarzyszenia.
Szczegóły dotyczące formy i przebiegu wyborów do władz Stowarzyszenia określa Regulamin wyborczy Władz Stowarzyszenia.
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat,

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście i członkowie zwyczajni w wieku poniżej 16 lat

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności:

w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 19 ust. 3,
w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 22

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku a sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący zebrania wybrany przez Walne Zebranie Członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 21 ust. 3.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
uchwalanie statutu i jego zmian,
uchwalanie budżetu,
wybór i odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz, ulg i zwolnień od tych składek,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
nadawanie godności członka honorowego, nadawania odznaki „Zasłużony Dla Stowarzyszenia SKT ZEK Radymno” zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

Zarząd

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 4 do 5 członków w tym Przewodniczącego, Wice przewodniczącego -, sekretarza i skarbnika wybranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia spośród pełnoletnich członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu.
Zasady działania Przewodniczącego i Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej, niż co miesiąc w sezonie nawigacyjnym a poza sezonem w miesiącach od Października do Kwietnia spotkania zarządu mogą odbywać się, co trzy miesiące.
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników,
Zarząd może powierzyć członkom Zarządu stałą odpowiedzialność za realizację określonych działań i projektów Stowarzyszenia,
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
odwołania przez Walne Zebranie Członków,
upływu kadencji,
utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Zarządu lub w przypadku braku Przewodniczącego na ręce Wice przewodniczącego albo w przypadku jego braku najstarszego wiekiem członka Zarządu,
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego albo przestępstwo skarbowe,
śmierci członka Zarządu,
rozwiązania Stowarzyszenia

9. W przypadku powstawania wakatu w składzie zarządu w trakcie kadencji, uzupełnia się go następnym w kolejności kandydatem zgłoszonym do Zarządu w trakcie wyborów, który uzyskał wymaganą ilość głosów, lub przeprowadza wybory uzupełniające w trakcie rocznego zebrania sprawozdawczego,

10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

11. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 25

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze szczególną starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 26

Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia w tym do składania oświadczeń woli jest każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego Zarządu lub Skarbnika,
Dla ważności innych pism i dokumentów dotyczących współpracy z osobami prawnymi i jednostkami administracyjnymi samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej wymagany jest podpis Przewodniczącego lub innego, upoważnionego członka Zarządu.
Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie prowadzącej biuro upoważnienia, do reprezentowania Stowarzyszenia w określonych w upoważnieniu sprawach czynnościach z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi, Stowarzyszeniereprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie sposobów realizacji uchwalonych przez Walne Zebranie Członków głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
3) przygotowanie projektu budżetu i preliminarzy, celem przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków,
4) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) przygotowanie projektów uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i majątku ruchomego o znacznej wartości.
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, oraz nadanie odznaki „Zasłużony Dla Stowarzyszenia SKT ZEK Radymno”
12) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród jego pełnoletnich członków Stowarzyszenia,

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub zależności służbowej,

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

6. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej pośród członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali największą liczbę głosów przy wyborze do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków,

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
rozpatrywanie spraw, jako Sąd Koleżeński
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w trybie ustalonym w Statucie,
składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia lub w stosunku do każdego członka tych władz oddzielnie,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,


§ 30

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 31

W przypadkach określonych w § 17 pkt. 5 i w przypadku wpłynięcia odwołania od decyzji o wykluczeniu, o której mówi § 17 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 32

Sąd Koleżeński zbiera się spośród członków Komisji Rewizyjnej w trzy osobowym zespole, każdorazowo na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
W przypadku braku możliwości utworzenia zespołu orzekającego na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru dodatkowego członka zespołu orzekającego spoza Komisji Rewizyjnej.

§ 33

Sąd Koleżeński orzeka pod przewodnictwem przewodniczącego.
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
Podstawę wydania orzeczenia stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia wydanego po uprzednim głosowaniu.

§ 34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w ramach Sądu Koleżeńskiego należy:

rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, jeśli w okresie sprawozdawczym były powoływane zespoły Sądu Koleżeńskiego.

§ 35

Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 36

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka na okres od trzech miesięcy do pięciu lat,
4) wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o wykluczenia ze Stowarzyszenia

§ 37

1) Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

2) Od kar organizacyjnych, o których mowa w § 36 ust 1, 2 i 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się na piśmie do Zarządu w terminie 14 dni od ogłoszenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w obecności ukaranego lub doręczenia odpisu orzeczenia. W przypadku określonym w § 36 ust 3 odwołanie rozpatrywane jest przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które zwołuje Zarząd,

Bosman

§ 38

Celem nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem terenu będącego we władaniu Stowarzyszenia, znajdującej się na tym terenie przystani oraz będącego własnością Stowarzyszenia sprzętu, a także nadzoru nad pracami na terenie należącym do Stowarzyszenia oraz naprawami, pracami konserwacyjnymi i budową sprzętu Zarząd Stowarzyszenia może powołać Bosmana,

2. Bosmanem powinien być członek Zarządu posiadający kwalifikacje potwierdzone, co najmniej patentem żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego a także praktyczne umiejętności z zakresu koniecznego do konserwacji oraz napraw posiadanego sprzętu i szkutnictwa.

3. Do zadań Bosmana należy w szczególności:

Ustalanie zakresu prac remontowych posiadanego przez Stowarzyszenie sprzętu i nadzór nad nim,
Czuwanie nad przebiegiem prac wykonywanych nieodpłatnie przez członków na rzecz Stowarzyszenia zwanych „godzinami bosmańskimi” i indywidualne przydzielanie pracy poszczególnym członkom Stowarzyszenia w ich zakresie wraz z powierzeniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób na przystani oraz powierzony do dyspozycji sprzęt.
Prowadzenie rejestru „godzin bosmańskich”,
Nadzór nad prawidłowością wykorzystania sprzętu, w tym także sprzętu pływającego,
Nadzór nad budową sprzętu i pracami szkutniczymi wykonywanymi przez Stowarzyszenie,
Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z przystani znajdującej się na terenie będącym w posiadaniu Stowarzyszenia i prawidłowym korzystaniem z terenu będącego w posiadaniu Stowarzyszenia,

4. Funkcja Bosmana może zostać powierzona pełnoletniej osobie niebędącej członkiem Zarządu, jednak w tym wypadku miesięczne rozliczenie „godzin bosmańskich” oraz zakres prac remontowych i szkutniczych przed ich podjęciem musi być zatwierdzany przez Zarząd, za wyjątkiem nagłych przypadków, w których zbędna zwłoka groziłaby dalszym uszkodzeniem lub utratą sprzętu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 39

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 40

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu , dzierżawie, najmie Stowarzyszenia,
3) dotacje i subwencje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) korzyści z ofiarności publicznej,
6) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 1 tygodnia od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodną z obowiązującymi przepisami.

5. Statut Stowarzyszenia zabrania:

Udzielania pożyczek zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskim”,
Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

Rozdział VI

Zmiana Statutu rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności członków określonych § 21 ust 4.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone na porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do przesłania statutu lub informacji o jego zmianie, do organu nadzorującego.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 42

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2. Statut Stowarzyszenia uchwalono w dniu 22.06.2019r.

3. Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ nadzorujący.