Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia sprzętu pływającego jest czynna od Poniedziałku do Piątku od 13: 00 do 18:30,

  Sobota i Niedziela od 11:00 do 19:30

 2. Do dyspozycji w sezonie:
  • łodzie spacerowe,
  • łodzie wędkarskie,
  • kajaki,
  • rowery wodne,
  • łodzie żaglowe.
 3. Sprzęt pływający mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat, i przedłożą Bosmanowi dowód tożsamości lub leg. szkolną oraz ewentualnie inne wymagane uprawnienia.
 4. Jeżeli powierzchnia żagla przekracza 7m² wymagane są dodatkowe uprawnienia.
 5. Pełnoletnia osoba dysponująca sprzętem pływającym powinna zabrać na pokład tylko jedną osobę nie umiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 6. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego,  na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób jest ten sprzęt pływający dopuszczony. Osoby nieumiejące pływać powinny podczas rejsu powinny podczas rejsu mieć na sobie kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 7. Liczność załogi pływającej ustala bosman przystani na podstawie instrukcji eksploatacji sprzętu lub innego aktualnego stanu technicznego.
 8. Ilość dodatkowego sprzętu ratunkowego na jednostkę pływającą ustala każdorazowo bosman przystani.
 9. Sprzęt może być używany wyłącznie w godzinach pracy przystani po dokonaniu przez bosmana odpowiedniego zapisu w dzienniku pływań.
 10. Podczas pływania użytkownik sprzętu zobowiązany jest posiadać przy sobie wymagane uprawnienia wraz z dowodem tożsamości.
 11. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  • kąpieli podczas pływania,
  • wędkowania z wyjątkiem z łodzi do tego przeznaczonych,
  • odstępowania sprzętu pływającego,
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  • picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą,
  • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 12. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  • stosowania się do zaleceń bosmana,
  • reagowania na sygnał natychmiastowego powrotu do przystani (ciągłe bicie dzwonu przystani lub inne ustalone przez bosmana sygnały),
  • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  • opieki nad sprzętem przez cały okres jego użytkowania,
  • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany z przystani.
 13. Za zniszczenia, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego zatwierdził Zarząd SKT „ZEK Radymno” w dniu 01.06.2016 r.

Scroll to Top