Regulamin przystani

I. Postanowienia ogólne
 
 1. Pełnomocnikiem na Przystani jest Bosman Przystani działający w oparciu o niniejszy Regulamin Przystani.
 2. Obszar Przystani obejmuje teren Przystani zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.
 3. Teren Przystani obejmuje teren zajmowany przez zabudowania Przystani, nabrzeża, tereny niezabudowane znajdujące się wewnątrz granic Przystani.
 4. Akwen Przystani obejmuje basen Przystani od slipu betonowego z lewej do plaży z prawej.
 5. W skład zabudowań przystani wchodzą: hangar i pomieszczenia socjalne.
 6. Tabor pływający Przystani składa się ze sprzętu klubów, SKT ZEK, Delta, ZHP oraz sprzętu prywatnego.
 7. Rejestr sprzętu prywatnego prowadzony jest przez Bosmana Przystani.
 8. Na terenie Przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi.
 9. Na terenie przystani zakazuje się ruchu drogowego.
 10. Na akwenie Przystani obowiązują przepisy MPZZM.
 
II. Przepisy porządkowe Przystani
 
 1. Prawo do Przebywania na terenie Przystani mają:
  • uczestnicy regat, zgrupowań i osoby towarzyszące,
  • właściciele jednostek pływających i ich goście na podstawie identyfikatorów,
  • załogi jachtów zgłoszone u Bosmana na postój,
  • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych.
 2. Na terenie Przystani zabrania się
  • biwakowania,
  • parkowania samochodów,
  • slipowania jednostek bez zgody Bosmana,
  • korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • psy wprowadzane na teren Przystani muszą być na smyczy,
  • zaśmiecania terenu Przystani, niszczenia elementów ochrony brzegu,
  • trasowania przejść, pirsów, nabrzeża oraz slipów,
  • picia alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • mycia samochodów i przyczep,
  • wędkowania bez zgody Bosmana,
  • tarasowania dróg pożarowych.
 
III. Przebywanie na terenie Przystani
 
 1. Przebywanie jachtów na akwenie Przystani powinno być w formie: zatrzymania się, postoju lub postoju stałego.
 2. Prawo do zatrzymywania się na akwenie Przystani przysługuje wszystkim jachtom, o ile pozwala na to miejsce w basenie Przystani.
 3. Postój jachtów – gości powinien odbywać się według następującej procedury:
  • zatrzymywanie się w basenie Przystani, zgłoszenie postoju u Bosmana Przystani, dokonanie opłaty postojowej,
  • zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub boi wyznaczonej przez Bosmana,
  • za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
 4. Właściciele jednostek stale stojących w Przystani Jachtowej uiszczają opłatę postojowa z góry do dnia 5 każdego miesiąca wg obowiązującego cennika.
 5. Na akwenie Przystani zabrania się:
  • skoków do wody oraz kąpieli,
  • poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Przystani,
  • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana Przystani,
  • zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu.
 
IV. Wejście i wyjście z Przystani
 
 1. Wszystkie jachty wchodzące i wychodzące  z akwenu Przystani obowiązuje zgłoszenie tego faktu u Bosmana Przystani, który prowadzi dziennik pływań do którego kapitanowie powinni wpisywać wypłynięcie i powrót z rejsu.
 2. Powyższe dotyczy wypożyczonych z przystani jachtowej jednostek transportem kołowym.
 
V. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia Przystani
 
 1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Przystani odbywać się może wyłącznie w porozumieniu z Bosmanem Przystani.
 
VI. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p. poż.
 
 1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. W szczególności w Przystani zabrania się:
  • używania sprzętu ratunkowego przez osoby nie upoważnione,
  • używania sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem,
  • rozpalania ognisk, pochodni lub też używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na akwenie jak i na terenie Przystani,
  • tarasowania dróg pożarowych.
 3. Alarmy:
  • Alarm pożarowy: Sygnał – długie wycie syreny i bicie w dzwon . Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na obszarze Przystani winni podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciw pożarową do momentu przybycia straży pożarnej,
  • Alarm człowiek za burtą: Sygał – krótkie sygnały syreną i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu Bosman Przystani lub osoba odpowiedzialna organizuje ekipę ratowniczą kieruje jej akcją.
 
VII. Przepisy zimowania taboru pływającego
 
 1. Hangar na terenie Przystani służy do przechowywania sprzętu.
 2. Sprzęt prywatny może być przechowywany na terenie Przystani w miejscu wyznaczonym przez Bosmana Przystani, za zgodą SKT.
 3. Za przechowywanie sprzęty na terenie Przystani pobiera się opłatę miesięczną w wysokości ustalonej przez SKT.
 4. Warsztaty na terenie przystani przeznaczone są wyłącznie na potrzeby SKT. Korzystanie przez inne osoby jest możliwe za zgodą obsługi Przystani.
 
VIII. Etykieta żeglarska na Przystani
 
 1. Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
 
IX. Postanowienia końcowe
 
 1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Przystani sprawuje Bosman Przystani .
 2. W stosunku do osób winnych nieprzestrzegania Regulaminu Przystani wyciągane będą konsekwencje.
 3. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy odpowiednie władze.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do podporządkowania się w/w Regulaminowi Przystani.
 5. Użytkowników portu obowiązuje aktualne zarządzenie Porządkowe Burmistrza Miasta Radymno.
 6. Regulamin Przystani wchodzi w życie z dniem 01.06.2006 r.
Scroll to Top