Regulamin ośrodka

I. Postanowienia ogólne
 1. Zarządcą terenu Ośrodka jest Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne „ZEK Radymno” w Radymnie zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Ośrodek czynny jest od początku maja do końca października.
 3. Obszar Ośrodka obejmuje teren przystani, przyległe do niej pomosty, hangar, cypel nad zalewem wraz ze znajdującymi się na tym ternie miejscami przeznaczonymi do biwakowania, parkowania pojazdów i infrastrukturą sanitarną należącą do ośrodka, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Radymno a Stowarzyszeniem.
 4. Osobami uprawnionymi do czynności związanych z umożliwieniem korzystania z terenu Ośrodka, wypożyczani sprzętu i wydawania poleceń oraz orzekania kar porządkowych na terenie ośrodka jest Bosman Przystani, a pod jego nieobecność członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub członkowie Stowarzyszenia pełniący wyznaczony dyżur na Przystani w godzinach jej otwarcia.
 5. Przyjmuje się, że osoba korzystająca z Ośrodka lub przebywająca na jego terenie zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
II. Zasady dotyczące bezpieczeństwa i porządku na terenie Ośrodka
 1. Osoby korzystające z terenu Ośrodka zobowiązane są do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, w szczególności do tego, by nie zakłócały swoim zachowaniem spokoju i bezpieczeństwa innym korzystającym z terenu Ośrodka.
 2. Zabrania się wstępu na teren Ośrodka osobom w stanie nietrzeźwości.
 3. W przypadku, jeśli zachowanie przebywającej na terenie Ośrodka osoby narusza porządek prawny lub postanowienia regulaminu bądź w inny sposób stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla niej samej, osoby postronnej, albo mienia, Bosman Przystani lub inna osoba uprawniona może wydać jej polecenie opuszczenia Ośrodka pod rygorem wezwania odpowiednich służb porządkowych, oraz konsekwencji określonych w art. 193 kodeksu karnego.
 4. W wypadkach naruszeń regulaminu mniejszej wagi osoby określone w pkt I.4. Uprawnione są do nakładania pieniężnych kar porządkowych odpowiednio w kwotach 10, 20 i 50 zł.
  1. Kary należy wpłacać niezwłocznie za pokwitowaniem wpłaty, Brak uiszczenia należności wynikającej z kary porządkowej powoduje zakaz wstępu na teren ośrodka do odwołania.
 5. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego będącego własnością Stowarzyszenia osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 6. W przypadku stwierdzenia spożywania alkoholu lub znajdowania się pod jego wpływem w trakcie korzystania ze sprzętu pływającego będącego własnością Stowarzyszenia, albo korzystania ze sprzętu sprzecznie z jego przeznaczeniem, osoba uprawniona uniemożliwia dalsze z niego korzystanie. Uiszczona za niewykorzystany czas opłata za wypożyczenie sprzętu nie podlega w takim przypadku zwrotowi a osoba uprawniona może dodatkowo nałożyć karę porządkową.
 7. Zabrania się kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie Ośrodka.
 8. Zabrania się skakania do wody z pomostów będących własnością Stowarzyszenia.
 9. Osoba, która wypożyczyła sprzęt będący własnością Stowarzyszenia i korzysta z niego na zalewie zobowiązana jest do wykonywania poleceń wydawanych przez Bosmana Przystani, a pod jego nieobecność przez inną osobę uprawnioną pod rygorem uniemożliwienia dalszego z niego korzystania z przepadkiem uiszczonej za jego wypożyczenie opłaty włącznie oraz nałożenia kary porządkowej.
 10. Zabrania się zaśmiecania terenu Ośrodka. Zużyte opakowania, butelki i inne śmieci należy wyrzucać do kontenerów znajdującego się na terenie Ośrodka.
III. Zasady korzystania z infrastruktury i sprzętu Ośrodka
 1. Wstęp na teren Ośrodka jest nieodpłatny, za wyjątkiem dni, w których odbywają się z imprezy o charakterze odpłatnym.
 2. Wjazd pojazdami samochodowymi na teren ośrodka jest odpłatny. Opłata wynosi 5zł. i w ramach tej kwoty pojazd może znajdować się na terenie ośrodka całą dobę. Opłata za każdą następną dobę wynosi 5zł.
 3. Wjazd przyczepy kempingowej jest odpłatny. Opłata wynosi 10zł, i w ramach tej kwoty przyczepa może znajdować się na terenie ośrodka całą dobę. Opłata za każdą następną dobę wynosi 10zł.
 4. Parkowanie pojazdów i przyczep kempingowych dozwolone jest wyłącznie miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Rozbijanie namiotów jest odpłatne i odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. Opłata za biwakowanie ujęta jest w cenniku znajdującym się na Przystani.
 6. Zabrania się parkowania pojazdów i przyczep a także rozbijania namiotów w odległości mniejszej niż sześć metrów od lustra wody.
 7. Miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów i przyczep a także namiotów są niestrzeżone, w związku z tym Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam mienie.
 8. Slipowanie sprzętu pływającego ze slipu betonowego jest odpłatne. Opłata wynosi 15zł. za każdorazowe slipowanie.
 9. Na terenie Ośrodka zabrania się slipowania sprzętu pływającego z przyczep poza przeznaczonym do tego slipem betonowym.
 10. Ogniska na terenie Ośrodka mogą być rozpalane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 11. Wędkowanie z terenu Ośrodka jest dopuszczalne w odległości do 30 metrów od brzegu poza przesmykiem między zalewami. Na przesmyku odległość ta wynosi 20 metrów.
 12. Wędkowanie z pomostów będących własnością Stowarzyszenia jest możliwie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Bosmana Przystani, a pod jego nieobecność przez dowolnego członka Zarządu lub pełniącego dyżur członka Stowarzyszenia.
 13. Organizowanie imprez na terenie ośrodka jest zależne od zgody uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia członków Zarządu, przy czym odpowiednie zgłoszenie powinno być dokonane, co najmniej 14 dni przed terminem imprezy.
 14. Korzystanie z obiektu sanitarnego znajdującego się na terenie Ośrodka jest odpłatne. Opłata wynosi 2zł. W przypadku uiszczenia opłaty za biwakowanie, korzystanie z powyższego obiektu jest bezpłatne.
 15. Cumowanie do pomostu jednostek pływających niebędących własnością Stowarzyszenia lub członków Stowarzyszenia jest uzależnione od uzyskania zgody od Bosmana Przystani, a pod jego nieobecność innej osoby uprawnionej i jest odpłatne. Opłata wynosi 2zł. za godzinę, a w przypadku uiszczenia opłaty w wysokości 10zł. za całą dobę.
 16. Wypożyczenie sprzętu pływającego będącego własnością Stowarzyszenia jest odpłatne zgodnie z cennikiem znajdującym się na Przystani.
 17. Zasady korzystania z Przystani jachtowej określa odrębny Regulamin Przystani.
 18. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 § 1 Kodeksu Cywilnego wjazd na teren Ośrodka jest bezpłatny.
 19. Zasady płatności za korzystanie z infrastruktury ośrodka podczas uzgodnionych imprez regulowane są na podstawie odrębnej umowy zawartej z uprawnionymi do tego członkami Zarządu.
 20. Z opłat dotyczących wjazdu i korzystania z infrastruktury ośrodka zwolnieni są członkowie Stowarzyszenia.
 21. Na zasadach odrębnej umowy ze Stowarzyszeniem, z części lub całości opłat dotyczących wjazdu i korzystania z infrastruktury Ośrodka a także wypożyczania sprzętu pływającego będącego własnością Stowarzyszenia mogą zostać zwolnione organizacje zajmujące się żeglarstwem, sportem, turystyką i przygotowaniem młodzieży do obronności państwa.
 22. Wpłaty z tytułu kar porządkowych zasilają rachunek Stowarzyszenia i będą przeznaczone na naprawy oraz konserwacje sprzętu pływającego i urządzeń przystani.
Scroll to Top