Zawiadomienie o XXII Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego „ZEK Radymno” zawiadamia o terminie Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zebrania Członków SKT „ZEK Radymno” w Radymnie. Spotkanie odbędzie się dnia 15 Kwietnia (sobota) 2023 w Radymnie I termin o godzinie 11: 00, II termin w tym samym dniu o godz. 11: 15 zamknięcie listy obecności, XXII WZC odbędzie się w Siedzibie Klubu SKT „ZEK Radymno” w Radymnie, ul. Budowlanych 45B, 37-550 Radymno.

Zgodnie z §21 ust.4 punkt 2 SKT WZC w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków SKT obecnych na zebraniu.

Przewidywany program obrad:

1.    Wybór przewodniczącego obrad oraz Protokolanta – Sekretarza XXII WZC

2.    Przyjęcie porządku obrad

3.    Przyjęcie regulaminu obrad

4.    Wybór komisji skrutacyjnej

5.    Wybór komisji Uchwał i Wniosków

6.    Stwierdzenie ważności XXII WZC przyjęcie absolutorium dla władz

7.    Przedstawienie sprawozdania zarządu wraz z sprawozdaniem skarbnika

8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9.    Dyskusja nad sprawozdaniami

10.  Przyjęcie uchwał i wniosków i stanowisk, sprawy różne,

a.    Plan pracy na 2023

b.    Otwarcie sezonu 2023

c.    Plan inwestycji remontów (*)

11.  Dyskusja

12.  Zakończenie obrad.

Objaśnienie:

( * ) – Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

Scroll to Top